GAUSHALA

Satguru swami Shanti Prakash Maharaj, Satguru Swami Jeevan Ghot Maharaj with A C Bhaktivedanta Swami Sri La Prabhupad at the opening ceremony of Radhe Shyam Gaushala